Vedtekter

IAEE‑NORGE

NORWEGIAN ASSOCIATION FOR ENERGY ECONOMICS
(NORSK FORENING FOR ENERGIØKONOMI)

VEDTEKTER

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 16. juni 1995

 1. FORMÅL

  IAEE‑NORGE er den norske avdelingen av The International Association for Energy Economics (IAEE). Foreningen er verdinøytral og har som formål å fremme forståelse for energiøkonomiske problemstillinger, og faglig kontakt mellom energiøkonomisk interesserte personer fra ulike miljøer og institusjoner.

 2. MEDLEMSKAP

  Den norske avdelingen er åpen for alle som betaler kontingent. Medlemskap i den norske foreningen innebærer fulle rettigheter i IAEE ‑ The International Association for Energy Economics.

 3. GENERALFORSAMLING

  Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av april. Den skal behandle årsmelding, regnskap samt revisor og desisorrapport. Generalforsamlingen vedtar budsjett og kontingent.

  Generalforsamlingen bestemmer foreningens vedtekter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de stemmeberettige som er tilstede på generalforsamlingen. Deretter skal endringen sendes alle medlemmer til høring. Vedtektsendringen trer i kraft med mindre det kreves ekstraordinær generalforsamling for ny behandling av vedtektene.

  Generalforsamling innkalles med minst en måneds varsel. Revidert regnskap og årsmelding sendes ut minst en måned før behandling på generalforsamling. Forslag som kreves behandlet av generalforsamling må være styret i hende senest seks uker før generalforsamling finner sted.

  Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret eller 1/4 av medlemmene krever det.

 4. STYRET

  Styret forestår ledelsen av foreningen, representerer den utad og er foreningens øverste organ mellom generalforsamlingene. Styret skal forelegge generalforsamlingen alle saker av prinsipiell betydning i forhold til foreningens vedtekter.

  Styret besørger utsendelse av årsberetning, regnskap, revisjons‑ og desisjonsrapport, samt innkomne forslag som skal behandles på general forsamling. Styret består av leder, nestleder, kasserer og 4 styremedlemmer eller flere hvis generalforsamlingen bestemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styret, herunder leder eller nestleder er tilstede. Styredeltagelse kan skje via telekommunikasjon Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

 5. ØVRIGE VEDTEKTFESTEDE ORGANER

  VALGKOMITE, som består av 3 medlemmer, nominerer egnede kandidater til foreningens vedtektfestede organer. Styret nominerer kandidater til valgkomiteen.

  REVISOR reviderer foreningens regnskaper slik de er fremlagt av styret. Revisor har adgang til all informasjon som er relevant for denne oppgaven. Revisor utarbeider årlig revisjonsrapport.

  DESISOR har til oppgave å kontrollere at foreningen drives etter foreningens vedtekter. Desisor har tilgang til all informasjon relevant for denne oppgaven. Desisor utarbeider årlig desisjonsrapport.

 6. VALG

  Valg av styre (leder, nestleder, kasserer og medlemmer), revisor, desisor og valgkomité for neste valgperiode skjer ved uravstemning blant medlemmene. Styret og tillitsvalgte velges for et kalenderår ad gangen. Stemmeberettigede er alle medlemmer av IAEE‑NORGE som er ajour med betaling av medlemskontingent.

 7. ARKIV.

  Styret fører protokoll over innkalling til og referater fra styremøter og generalforsamling. Styret skal arkivere protokollene.

 8. TILKNYTNING TIL IAEE

  IAEE‑NORGE er den norske avdelingen av THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ENERGY ECONOMICS (IAEE), og gir sin tilslutning til den internasjonale forenings prinsipper, i den grad disse prinsippene ikke strider mot den norske foreningens vedtekter.